Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaci

prakticka-aplikace  Cena: 290,-

Nakladatel: EconomPress

Termín vydání: 2015

Autorky:  Ing. Andrea Hošáková; Ing. Lydie Musilová

  • Publikace je 2. aktualizovaným vydáním knihy „Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaci“ a reaguje na legislativní změny nejen v účetnictví příspěvkových organizací, ale i v oblasti přímých daní. Cílem je poskytnout komplexní výklad k hospodaření příspěvkových organizací ve vazbě na plnění daňových povinností. 
  • Publikace je určena zejména ekonomům a účetním příspěvkových organizací a neziskových organizací.
  • Změnový list ke stažení.

 

Publikace se podrobně zaměřuje na nově vydané i novelizované znění Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, včetně navazující přípravy na konsolidaci účetních výkazů. Oblast daně z příjmů podrobně vysvětluje zcela novou oblast řešení osvobozených bezúplatných příjmů ve vazbě na stanovení daňového základu na daních z příjmů. V kapitole daň z příjmů je pak uveden i podrobný příklad na sestavení a vyplnění daňového přiznání.

Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti:

- Hospodaření příspěvkové organizace

- Vedení účetnictví a výkaznictví

- Daň z příjmů právnických osob včetně osvobození bezúplatných příjmů

- Daň silniční

- Daň z nabytí nemovitých věcí

- Daň z nemovitých věcí

- Správa daní

 

Podstatná část publikace je zaměřena na širokou sféru příspěvkových organizací, jako jsou nemocnice, knihovny, divadla, muzea, školy všech stupňů a zaměření a další kulturní a vzdělávací instituce, domovy seniorů, domovy dětí a mládeže a další organizace sociálních služeb, atd. Je určena také pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charity, nadace, církve a náboženské společnosti i pro ostatní neziskové organizace.