Daň z příjmů právnických osob pro vybrané účetní jednotky, účetní případy, transfery

Lektor: Ing. Andrea Hošáková, Ing. Milan Lang
Místo konání: Pardubice
Datum konání: 28.2.2018
Cena: 1190,-  Kč
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, vybrané účetní příklady k transferům, účetní závěrka pro příspěvkové organizace a ÚSC krok za krokem

Místo a termín konání

Dům techniky, náměstí Republiky 2686, Pardubice - 28. února 2018 (mapa zde)

 8:30 - Prezence účastníků

 9:00 - Zahájení semináře
13:30 - Předpokládaný konec

 

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad. Občerstvení během semináře zajištěno.

Vložné – účastnický poplatek: 1 190,- Kč

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 2822018; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor:

Ing. Andrea Hošáková

- daňová poradkyně s dlouholetou praxí v neziskové sféře; autorka publikace Praktická aplikace přímých daní v PO a zkušená lektorka

Ing. Milan Lang

- daňový poradce s dlouholetou praxí v neziskové sféře

Lektoři vedou vždy svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

Účetní závěrka krok za krokem:

 1.  novela inventarizační vyhlášky č. 270/2010 a její použití při inventarizacích za rok 2017 (zjednodušený inventarizační soupis)
 2. fondy příspěvkové organizace a jejich inventarizace
 3. zaúčtování inventarizačních rozdílů
 4. vybrané účetní případy před sestavením účetní závěrky
 5. posouzení technického zhodnocení majetku dokončeného případně pokračujícího po 31.12 kalendářního roku
 6. vyúčtování přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti do výnosů
 7. zaúčtování časového rozlišení a dohadných položek
 8. zaúčtování opravných položek k pohledávkám a k majetku
 9. zaúčtování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek a závazků
 10. oprava chyb předcházejících účetních období ve vazbě na hladinu významnosti uvedenou účetní jednotkou ve vnitřní směrnici
 11. výpočet a zaúčtování případné daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob
 12. sestavení povinných výkazů dle rozsahu účetní závěrky
 13. konsolidace a povinnosti v závěrce za rok 2017 pro vybrané účetní jednotky

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob:

 1. uplatnění daňových odpisů u hmotného majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření
 2. majetek vyloučený z odpisování
 3. osvobození bezúplatných příjmů
 4. odčitatelná položka od základu daně dle § 20 odst. 7 ZDP

Nové povinnosti týkající se sestavení a zveřejňování rozpočtového výhledu a rozpočtu

Účetní příklady - transfery          

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti)

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.