DPH u obcí a příspěvkových organizací pro začátečníky a mírně pokročilé

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 21.11.2019
Cena: 1 490,- Kč
Seminář bude zaměřen na podrobnou problematiku DPH u neziskových subjektů, zejména obcí a příspěvkových organizací při uplatňování DPH, včetně kontrolních vazeb na účetnictví. 

Seminář je vhodný i pro dlouhodobé plátce, pokud si chtějí osvěžit celou problematiku znovu.

 

Seminář je určen zejména pro:

- ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb

- ekonomy a účetní územních samosprávných celků

Místo a termín konání

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc -  21. listopadu 2019 (mapa zde)

  8:30 - Prezence účastníků
  9:00 - Zahájení semináře
14:30 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad včetně účetních příkladů.

Občerstvení zajištěno - v rámci semináře bude podáváno lehké občerstvení.

Vložné – účastnický poplatek: 1 490,- Kč

(nejsme plátci daně z přidané hodnoty)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 21112019; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor: Ing. Lydie Musilová

Zkušená lektorka s dlouholetou a rozsáhlou praxí, specializující se na problematiku DPH a daň z příjmů u neziskových subjektů, metodik DPH pro obce a příspěvkové organizace nejen v působnosti Olomouckého kraje, spoluautorka řady publikací z oblasti DPH v neziskové sféře zejména nově vydané publikace Kraj a obec v pozici plátce DPH, kteru si můžete na semináři zakoupit.

Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

- Vznik povinnosti registrace – sledování obratu, posouzení prodeje pozemků v kontextu sledování obratu u ÚSC

- Předmět daně, výkon veřejné správy u obcí

- Základní pojmy

- Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytování služeb a převodu nemovitostí, dílčí plnění, přeúčtování služeb atd., na praktických příkladech

- Vymezení základu daně, výpočtu daně, zaokrouhlování, vyúčtování záloh

- Oprava ZD a výše daně, včetně přenesení daně, s vazbou na kontrolní hlášení

- Pravidla pro vystavování daňových dokladů, typy dokladů, jejich náležitosti, archivace, daňové doklady v elektronické podobě a „PDF“, auditní stopa

- Nárok na odpočet daněpravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně, úprava a vyrovnání odpočtu

- Sazby daně u zboží a služeb včetně stavebně-montážních prací

- Daňové režimu neziskových subjektů, nejčastější smluvní vztahy ve vazbě na DPH, zejména oblast nájemních vztahů, výchovně-vzdělávací činnosti, kultury, sportu a dalších osvobozených plnění podle §51

- Přenesení daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění – odpad, stavebně- montážní práce a plnění dle přílohy č.6

- Ručení za daň v kontextu platby na zveřejněné bankovní účty a nespolehlivým plátců

- Kontrolní hlášení a jeho vyplnění – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

- Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období a řešení v praxi

- Přeshraniční plnění

- Základní modelové účetní příklady na uskutečněná a přijatá plnění, včetně přeshraničních plnění s vazbou na vyplnění kontrolního hlášení

- Kontrolní vazby účetnictví na daňové přiznání

- Dodání vybraných nemovitých věcí, zejména pozemků, příklady řešení, určeno jen ÚSC

 

V průběhu výkladu bude věnován velký prostor dotazům.

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti).

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.