Kraj a obec v pozici plátce DPH

kraj a obec v pozici platce dph 2.vydani  Cena: 580,-

Objednání publikace

Nakladatel: Paris Karviná

Autorky:  Ing. Lydie Musilová, Ing. Dagmar Fitříková

Pozor! Pro rok 2021 je pro publikaci vydán změnový list:

Změnový list ke stažení zde!

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle platného právního stavu. Součástí obsahu publikace je upozornění na  změny v oblasti DPH, které se týkají ÚSC.

 

Autorky publikace soustředily pozornost na uplatnění DPH v praxi obcí, měst a krajů, přičemž jejich snahou bylo využít vlastních profesních zkušeností v této komplikované daňové oblasti pro praktickou aplikaci DPH u výše jmenovaných subjektů a upozornit na časté chyby a omyly, které se v praxi územních samosprávných celků při uplatňování DPH vyskytují.

Jednotlivé kapitoly jsou v rámci 2. vydání aktualizovány na právní stav platný k datu vydání publikace.

 

Původní kapitoly publikace jsou doplněny o nové praktické příklady, obsahují vzory smluvních ujednání a vzory úprav ve vnitřních předpisech ÚSC ve vazbě na DPH.  Nově je publikace doplněna o výklad k vyplnění kontrolního hlášení a dále o příklady, které postihují nejčastější situace při prodeji pozemků, se kterými se ÚSC v praxi často setkávají. V rámci aktualizovaného vydání jsou doplněny dvě nové kapitoly postihující sociální služby a přeshraniční plnění se zaměřením na vybrané situace z praxe ÚSC.

 

Aktualizované vydání publikace je vhodnou metodickou pomůckou při rozhodovacích procesech v oblasti DPH u obcí, měst a krajů, a to jak pro začínající plátce, tak i pro současné plátce, z nichž mnozí se s problematikou DPH potýkají již od roku 2009.

 

Publikace je určena nejen pracovníkům ekonomických úseků, ale i úseků správy majetku, a v neposlední řadě i starostům a tajemníkům měst a obcí.

 

Publikace se podrobně věnuje této problematice:

- předmět DPH ( plnění, která nejsou předmětem DPH – např. přeúčtování nákladů, dotace, plnění zdanitelná a osvobozena od daně )

- základ daně a výpočet daně, oprava základu daněpovinnost přiznat daň ( zpřesnění úpravy u záloh, změny při  stanovení DUZP)

- sazby DPH

- nárok na odpočet DPH ( krácení a poměrování nároku na odpočet s příklady, vyrovnání a úprava odpočtu, manka a  škody)

- daňové doklady

- ručení za daň ( smluvní ujednání a vzory úprav ve vnitřním předpise)

- oblast stavebních prací (sazby daně a režim přenesení daně) – režim přenesení daně (vazba na výkon veřejné správy a ručení za daň)

- nájemní vztahy a související služby (typy nájemních vztahů, režim dílčích plnění, vzory smluvních ujednání, zálohy a vyúčtování služeb souvisejících s nájmem, vzory daňových dokladů)

- prodej nemovitého a movitého majetku (příklady na posuzování stavebních pozemků)

- vklad majetku (nemovitých věcí, movitého majetku)

- věcná břemena (stanovení dne uskutečnění plnění po 1. 7. 2017, vzory smluvních ujednání )

- odpadové hospodaření (komunální odpad, odpad podnikatelů)

- hospodaření s lesy (nájemní a pachtovní smlouvy, prodej dřeva, nárok na odpočet)

- provoz kulturních a sportovních zařízení

- stravovací a ubytovací služby

- provozování vodovodů   a kanalizací (formy provozování, sazby, nárok na odpočet, dotace )

- finanční činnosti

- sociální pomoc

- skupina pro účely DPH ( registrace skupiny, přeshraniční plnění, atd.

 Počet stran: 596