Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

ucetni priklady Cena: 450,- Kč

Objednání publikace

Nakladatel: PARIS
Autor: Ing. Zdeněk Nejezchleb

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

 

 

Příklady v oblastech řešené v rámci publikace:
  • - Dlouhodobý majetek

klasifikace majetku, účtování souborů, odpisy a zúčtovávání transferového podílu …

  • - Zásoby

způsoby účtování, vedlejší náklad s pořízením zásob, bezúplatná nabytí, inventurní rozdíly …

  • - Pohledávky, závazky, časové rozlišení

zálohy a jejich zúčtování včetně otázek DPH, přeúčtování služeb, dohadné položky, pravidla časového rozlišení ….

  • - Transfery

přijaté transfery s vypořádáním a bez vypořádání, problematika investičních transferů, transfery spolufinancované ze zdrojů EU ….

  • - Fondy

tvorba a čerpání FKSP, operace související s rezervním fondem a fondem investic ….

  • - Finanční a majetkoprávní vztahy ke zřizovateli

jednotlivé typy příspěvků, předfinancování projektů EU, svěření majetku příspěvkové organizaci, odnětí ze správy …

  • - Opravy nesprávností minulých let

varianty účtování provedených oprav, rozdíly oprav nesprávností a upřesnění dohadných položek …

  • - Cizí měny v účetnictví příspěvkových organizací

položky podléhající kursovým přepočtům, ukázky použití běžných a pevných kursů ČNB…

Elektronické přílohy a ukázka z publikace jsou zde ke stažení:

 Elektronická příloha

Ukázka z publikace