Praktická aplikace DPH v neziskové sféře 2019

Lektor: Ing. Lydie Musilová
Místo konání: Olomouc
Datum konání: 12.12.2019
Cena: 1 300,- Kč

Tradiční předvánoční seminář.

Podrobný výklad DPH směřovaný na územně-samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace (zejména školy, sociální zařízení a kulturní zařízení), včetně aktuálních výkladů MF a GFŘ zejména v oblastech, které se týkají ÚSC a PO. Seminář je zaměřen rovněž na změny zákona od roku 2019. Zejména se jedná o rozsáhlou novelu zákona k 1.4.2019. 

 

Seminář je určen zejména pro:

- ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména škol a školských zařízení, zařízení sociálních, kulturních služeb, technických služeb

- ekonomy a účetní územních samosprávných celků

Místo a termín konání

Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 972/25, Olomouc -  12. prosince 2019 (mapa zde)

  8:30 - Prezence účastníků
  9:00 - Zahájení semináře
13:30 - Předpokládaný konec

Účastníci semináře obdrží materiály, podle kterých je veden výklad včetně účetních příkladů.

Občerstvení zajištěno - v rámci semináře bude podáváno lehké občerstvení.

Vložné – účastnický poplatek: 1 300,- Kč

(nejsme plátci daně z přidané hodnoty)

Účet: 670100-2209949988/6210

Variabilní symbol: 12122019; do poznámky napište jméno účastníka

Lektor: Ing. Lydie Musilová

Zkušená lektorka s dlouholetou a rozsáhlou praxí, specializující se na problematiku DPH a daň z příjmů u neziskových subjektů, metodik DPH pro obce a příspěvkové organizace nejen v působnosti Olomouckého kraje, spoluautorka řady publikací z oblasti DPH v neziskové sféře zejména nově vydané publikace Kraj a obec v pozici plátce DPH, kteru si můžete na semináři zakoupit.

Lektorka vede svůj výklad velmi srozumitelně zejména na praktických příkladech!

Program semináře:

- Změny v základních pojmech, sledování obratu

- Vznik povinnosti přiznat daň – doplnění o nové úpravy

- Nárok na odpočet daně – pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně , úprava a vyrovnání odpočtu, nové kokční mechanismy při úpravě odpočtu u oprav.

- Základ daně,  nový postup při stanovení ZD u nepeněžitého plnění, zaokrouhlení ZD, vystavovaní bezhotovostních daňových dokladů

- Výpočet daně - změna ve výpočtu koeficientem "shora"

- Oprava základu daně - změny při vystavování opravných dokladů a návaznosti na KH

- Daňové doklady, nové povinnosti k doručení

- Sazby daně - změny pro rok 2019

- Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění – nová úprava RPD u stavebních prací ve vztahu k výkonu veřejné správy (pro ÚSC)

- Kontrolní hlášení (KH) – specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH, časté chyby a možnosti jejich řešení, reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup.

- Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - změny v RPD

- Osvobozená plnění bez nároku na odpočet (§51), podrobně bude zaměřeno na nájmy, výchovně-vzdělávací činnost, zdravotní a sociální služby, kulturní a sportovní činnost

- Přeshraniční plnění - nejčastější příklady řešení v praxi

- Kontrolní úkony plátce ve vazbě na účetnictví

- Úplatný převod nemovitých věcí, vklad majetku, zaměřeno na ÚSC, příklady daňových režimů u dodání pozemků, výklady poskytnuté SMO, krajům

 

V průběhu výkladu bude věnován velký prostor dotazům, které lze zaslat předem pořádající vzdělávací agentuře

 

Podmínky účasti na semináři:

Pokud máte zájem o tento seminář, potvrďte závazně svou účast – buď vyplněním přiloženého formuláře „Přihláška“ (ke stažení zde) nebo e-mailem s údaji o účastnících na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Účast je možné potvrdit i telefonicky, a to nejpozději 2 dny před konáním semináře. Organizace má právo vyslat na seminář náhradníka.

Cena kurzu je stanovena dohodou. Závaznou přihláškou s ní objednavatel vyjadřuje souhlas.

Vyplněním a zasláním přihlášky na seminář se uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro realizaci objednaných služeb.

Přijetí přihlášky potvrzujeme elektronicky.

Vložné je nutno uhradit před zahájením semináře na účet firmy, nejpozději však v den jeho konání (pouze po předchozí domluvě a v hotovosti).

Faktura Vám bude předána u prezence (pozn.: Nejsme plátci daně z přidané hodnoty).

V případě změny termínu, nebo zrušení semináře z důvodu malého zájmu budete nejpozději den předem informováni.

Pokud se účastník, který je přihlášen, bez omluvy nebo zrušení objednávky předem jeden den před konáním semináře nedostaví, objednavatel je povinen uhradit organizátorovi plnou výši vložného.

Vložné zahrnuje náklady na organizační zajištění akce, nutné metodické materiály a občerstvení.

Registrace účastníků na semináři je vždy půl hodiny před zahájením semináře v 9:00 hod.

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních důvodů.